teknolojinin gündönümü
çağı yakalayın...
Ana Sayfa | Techinox | Makaleler | ?leti?im
Referanslar
otomasyonçözümleri
Gelece?e Techinox Yaz?l?mla yelken aç?n.
Terzi usulü ve paket program olarak geli?tirdi?imiz otomasyon proje referanslar?na a?a??dan ula?abilirsiniz.


Toplam 9 referans  
1 2

Müşteri   :   Nil Molinas Mandel Proje Tarihi   :   01-09-2005
Proje Tipi   :   otomasyon çözümleri

Türkiye'nin en iyi onkologlar?ndan biri olan Nil Molinas Mandel yo?un hasta trafi?i ya?anan klini?inde hasta durum takibi ve randevu otomasyonu için Techinox ile çal??t?.

?htiyaca göre özelle?en program hastalar?n daha önceki tan? kay?tlar?, randevu çizelgesi tek bir sunucu üzerinden çoklu istemciye cevap verebilme gibi özellikleri sayesinde klinik yönetiminde yo?un olarak kullan?lmakta...

   
 
Müşteri   :   Promaks Proje Tarihi   :   03-08-2005
www.promaks.com.tr Proje Tipi   :   otomasyon çözümleri

1984 y?l?nda kurulun Promaks, 1997 y?l?ndan itibaren, tecrübelerini, MS Windows temelli, aç?k veri tabanl? ve istemci/sunucu mant???na dayanan bir platforma ta??ma çal??malar?n? ba?latan Promaks, bu faaliyetlerini 2000 y?l?n?n ikinci yar?s?nda tamamlam?? ve ProMax Kurumsal Kaynak Planlama Paketi?ni (ERP) piyasaya sunmu?tur.

Promaks bu program?n ve bünyesinde geli?tirdi?i di?er programlar?n online destek takip sistemi için Techinox ile çal??may? tercih etmi?tir.

 

   
 
Müşteri   :   Koton Eksport Proje Tarihi   :   01-08-2005
www.kotoneks.com.tr Proje Tipi   :   otomasyon çözümleri

Yünlü ve yünlü kar???m? konfeksiyon üretiminde otuz senedir faaliyet gösteren Koton Export showroom otomasyonu için Techinox EGR kulland?.

Easy Garment Represent (EGR), üretim yapan firmalar?n, ürettikleri ürünleri mü?terilerine etkili, h?zl?, kolay ve yanl??s?z bir ?ekilde sunmalar?n? sa?layan komple bir sistemdir.

   
 
Müşteri   :   Redcats Proje Tarihi   :   05-07-2005
www.redcats.com.tr Proje Tipi   :   otomasyon çözümleri

Redcats, tekstil mümessilli?i alan?nda 25-30 sa?lay?c?s?, sürekli kaliteli hizmeti ve y?llard?r artan sipari? hacmi ile k?sa sürede say?l? firmalardan biri haline gelmi?tir.

Tekstil mümessilli?inin temel problemlerinden biri olan kalite kontrol manuel yollarla yap?ld???nda çe?itli problemler do?urmakta ve i?in ak?? süreçlerini olumsuz yönde etkilemektedir.

Bu anlamda Redcats ihtiyaca göre özelle?mi? bir kalite kontrol yaz?l?m? kullanmay? tercih etmi? ve Techinox Yaz?l?m ile çal??m??t?r.

Tamamen web tabanl? olarak çal??an sistemde Redcats ofisten al?nan sipari? verileri otomatik olarak Techinox Data Replicator arac?l??? ile Sunucular?m?za aktar?l?p buradan bütün sa?lay?c?lar?n kendi hesaplar?ndaki sipari?lere kalite kontrol randevusu almas? sa?lanmaktad?r.

Bu ?ekilde otomize olan sistem kalite kontrol randevu ve raporlama a?amalar?nda Redcats'e büyük yarar sa?lam??t?r.

   
 
Müşteri   :   U?ur Mali Dan??manl?k Proje Tarihi   :   01-05-2005
www.ugurmali.com Proje Tipi   :   otomasyon çözümleri

U?ur Mali Dan??manl?k ad? alt?ndaki markas? ile 1982 y?l?ndan beri bran?lar?nda uzman 25-30 ki?ilik ekibimiz ile ülkemizin seçkin firmalar?na ve yabanc? yat?r?mc?lara ekonomi, muhasebe ve mali dan??manl?k konular?nda 4864 nolu ISO 9001-2000 kalite belgesi ile hizmet vermekte olan U?ur Mali Mü?avirlik Türkiye'nin seçkin mali dan??manl?k firmalar? aras?ndad?r.

U?ur mali mü?avirlik mü?teri raporlamalar? ve ihtiyaca göre özelle?mi? ofis otomasyonu için Techinox taraf?ndan düzenli olarak geli?tirilen sistemleri kullanmaktad?r.

Linux ortam? üzerinde geli?tirilen sistemler Techinox Data Replicator sayesinde datacenter?m?zdaki sunucularla sürekli haberle?mek yoluyla U?ur mali dan??manl?k mü?terilerine sa?l?kl? bilgi sa?lamaktad?r.

   
 
Müşteri   :   Pronet Güvenlik Proje Tarihi   :   23-04-2005
www.pronet.com.tr Proje Tipi   :   otomasyon çözümleri

1995 y?l?ndan beri faaliyet gösteren Pronet Güvenlik Hizmetleri, 500'ü a?k?n çal??an?yla, ev ve i?yeri güvenli?inden kamu kurumlar?n?n ve dev sanayi tesislerinin entegre güvenlik sistemlerine kadar geni? bir yelpazeye hitap eden, ihtiyaca özel tasarlanm?? güvenlik hizmet ve çözümleri sunmaktad?r.

Pronet Güvenli?in düzenledi?i "Arkada??n? Getir Plazmay? Kap" kampanyas?nda online arkada? referanslama sistemi Techinox taraf?ndan programlanan sistemler ile yap?lm??t?r.

Bunun yan? s?ra Pronet web sitesi bar?nd?rmas?, donan?m yap?land?rma deste?i gibi bir çok konuda Techinox ile çal??maktad?r.

   
 
Müşteri   :   Fuchs Proje Tarihi   :   31-11-2004
www.fuchs.com.tr Proje Tipi   :   otomasyon çözümleri

1909 yilindan beri mümesillik alaninda faaliyet gösteren, Türkiye'nin en köklü mümessillik firmasi Fuchs Ltd. Web Sitesi tasarimi ve yönetim uygulamalari için Techinox'u seçti. Fuchs Ltd. Techinox Easy Represent kullan?yor.

Sipari? al?mdan, yüklemeye, döküman yönetiminden, CRM'e bir çok modülü bulunan Easy Represent, Fuchs Ltd. için özelle?tirildi ve organizasyon yap?s?na özel bir implementasyon yap?ld?.

Uygulama halen Fuchs Ltd, taraf?ndan CRM ve Sipari? takibi için kullan?lmaktad?r.

   
 
Müşteri   :   Delta Gal?l Turkey Proje Tarihi   :   01-11-2004
www.deltagalil.com Proje Tipi   :   otomasyon çözümleri

Delta Galil ba?ta Nike, Adidas, Rebook gibi büyük firmalar olmak üzere dünya çap?nda bir çok firmaya üretim yapan bir tekstil devi. Dünya üzerindeki çe?itli fabrikalarda bulunan 11.000  çal??an? ile tam anlam? ile bir dev.

Delta Galil Türkiye ile olan sipari? takipleri için Techinox'u tercih etti. An itibari ile hem ?srail hem de Turkiye'deki ?ubeler, sipari?lerin miktar ve durum bilgilerini online olarak takip edebiliyorlar.

Delta bu sistem üzerinde sipari?ler hakk?nda anl?k raporlar alabiliyor böylece  hatas?z takip sa?layabiliyor.

   
1 2
»  Web çözümleri
»  Otomasyon çözümleri
»  Bas?l? Yay?n
»  Kurumsal Kimlik
»  Sistem çözümleri
»  Sistem Dan??manl???
easycontentmanager  |  easycatalog        
Copyright Techinox.com © 2004 | Privacy Policy | Refund Policy
easycontentmanager is a product of Techinox
Techinox Bilişim Sistemleri Easy Content Manager Easy Catalog Builder Sihir Hosting